Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Brunel International N.V., včetně jejích dceřiných společností (dále jen jako: „Brunel“ nebo „společnost Brunel“), je obchodním poskytovatelem služeb, který se specializuje na flexibilní využívání znalostí a kapacit.  

Pečlivé zacházení s osobními údaji a jejich ochrana je pro společnost Brunel důležitá. Společnost Brunel je odpovědná za zpracování osobních údajů, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně soukromí (privacy statement). Toto prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na uchazeče o zaměstnání (kandidáty), zaměstnance, zástupce obchodních partnerů a uživatele digitálních médií společnosti Brunel. V tomto prohlášení o ochraně soukromí se vysvětluje, které osobní údaje společnost Brunel zpracovává, za jakým účelem a jakým způsobem se to uskutečňuje. Taktéž se vysvětlují práva, která máte a jak je můžete uplatňovat. 

Společnost Brunel zpracovává osobní údaje za různými účely. Společnost Brunel zpracovává osobní údaje jen v případě, že má pro jejich zpracování právní základ.   

Níže uvedené odkazy poskytují přehled typů údajů, které společnost Brunel zpracovává, a účel a právní základ pro jejich zpracování. 

Užíváte-li internetové stránky nebo jiná digitální média společnosti Brunel, může společnost Brunel zpracovávat níže uvedené osobní údaje. Společnost Brunel zpracovává vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném ke specifickému účelu zpracování.

jméno
telefonní číslo
emailová adresa (pracovní/soukromá)
pozice

účet sociálních médií
kontakt sociálních médií
historie sociálních médií 

profil účtu
název profilu účtu
profilová fotografie
doba trvání návštěvy internetové stránky
chování při klikání 
předání údajů
informace o souborech cookie
IP adresa
historie internetových stránek
ID zařízení 
typ zařízení
typ prohlížeče
číslo IMEI

číslo účtu/název účtu 
heslo k účtu
datum vytvoření uživatelského účtu

další dobrovolně poskytnuté informace
jiné informace nezbytné ke komunikaci s vámi prostřednictvím digitálních médií

Společnost Brunel zpracovává osobní údaje k zajištění fungování digitálních médií a k optimalizaci užívání a uživatelského prožitku digitálních médií. Kromě toho je nezbytné zpracovávat osobní údaje, aby bylo možné s vámi komunikovat.

Pokud zpracování vašich osobních údajů společností Brunel podléhá udělení souhlasu, znamená to, že jste společnosti Brunel udělili váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů nebo jste společnosti Brunel poskytli informace dobrovolně. Nejste povinni udělit váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. 

Společnost Brunel zpracovává vaše osobní údaje k dosažení obchodních cílů společnosti Brunel. Společnost Brunel také zpracovává osobní údaje, které poskytl váš prohlížeč, výhradně pro účely identifikace, omezení a zamezení útoků na internetovou stránku. Nejste povinni nechat si zpracovat vaše osobní údaje. Vůči zpracování vašich osobních údajů můžete podat námitky. Společnost Brunel přestane zpracovávat vaše osobní údaje, nemají-li oprávněné zájmy společnosti Brunel přednost.

Společnost Brunel může zpracovávat následující osobní údaje pro účely náboru a výběru uchazečů o zaměstnání. Společnost Brunel zpracovává vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném ke specifickému účelu zpracování.

jméno
(předchozí) adresa
telefonní číslo
emailová adresa (pracovní/soukromá)
pozice

jméno
datum narození/věk
místo narození
pohlaví
výška
hmotnost
rodinný stav
národnost 
číslo uchazeče o zaměstnání

ověřování referencí 
prohlášení o bezúhonnosti
osvědčení
dopravní přestupky

akademický titul
výpis zkoušek
vzdělání a odborná příprava
jazykové znalosti
odborné znalosti 
pracovní zkušenosti 
Kvalifikace/uznání dosaženého vzdělání 
certifikáty 
kategorie řidičského průkazu

hodnocení a psychologické testování
informace získané při podávání žádostí
pracovní historie
vyjádření o současných/minulých zaměstnáních
obchodní jednotka
liniový manažer/manažer reportingu
motivace
disponibilita
preferované místo výkonu práce
preferovaný dopravní prostředek
příjem/očekávaný příjem 
výplaty odměn
prohlášení o bezúhonnosti 
podrobnosti o výdajích

účet sociálních médií
kontakt sociálních médií
historie sociálních médií 

číslo účtu/název účtu 
heslo k účtu
datum vytvoření uživatelského účtu

profil účtu
název profilu účtu
profilová fotografie
doba trvání návštěvy internetové stránky
chování při klikání 
předání údajů
informace o souborech cookie
IP adresa
historie internetových stránek
ID zařízení 
typ zařízení
prohlížeč
číslo IMEI

další dobrovolně poskytnuté informace
další informace nezbytné pro nábor a výběr uchazečů o zaměstnání

Společnost Brunel zpracovává osobní údaje pro účely náboru, výběru a hodnocení (potenciálních) uchazečů o zaměstnání na volná pracovní místa v rámci společnosti Brunel a/nebo jejích klientů a pro účely komunikace s vámi.

Pokud zpracování vašich osobních údajů společností Brunel podléhá udělení souhlasu, znamená to, že jste společnosti Brunel udělili váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů nebo jste společnosti Brunel poskytli informace dobrovolně. Nejste povinni udělit váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Zpracování osobních údajů je nezbytné k obsazení volných pracovních míst, kterými společnost Brunel, jakož i její klienti mohou disponovat. Nejste povinni nechat si zpracovat vaše osobní údaje, avšak bude to mít za následek, že vaše žádost o zaměstnání nebude zpracována.

V souvislosti s plněním povinností dle pracovní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb může společnost Brunel zpracovávat následující osobní údaje. Společnost Brunel zpracovává vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném ke specifickému účelu zpracování.

jméno
(předchozí) adresa
telefonní číslo
emailová adresa (pracovní/soukromá)
pozice
kontaktní údaje pro případ nouze

jméno
datum narození/věk
místo narození
pohlaví
výška
hmotnost
rodinný stav
národnost 
(pasová) fotografie
osobní číslo/číslo zaměstnance
podpis

cestovní pas a číslo dokladu 
průkaz totožnosti a číslo dokladu
číslo řidičského průkazu a číslo dokladu
vízum a číslo dokladu
pracovní povolení a číslo dokladu
národní identifikační číslo

screening na pozadí
ověřování referencí 
certifikáty
dopravní přestupky
test na alkohol a drogy

akademický titul
výpis zkoušek
vzdělání a odborná příprava
jazykové znalosti
odborné znalosti 
pracovní zkušenosti 
Kvalifikace/uznání dosaženého vzdělání 
certifikáty 
kategorie řidičského průkazu

hodnocení a psychologické testování
informace získané při podávání žádostí
pracovní historie
vyjádření o současných/minulých zaměstnáních
pracovní pozice/funkce
disponibilita
pracovní doba
preferované místo výkonu práce
podmínky zaměstnání
příjem/očekávaný příjem 
den nástupu do práce
typ smlouvy
místo výkonu práce
obchodní jednotka
liniový manažer/manažer reportingu
záznamy o nepřítomnosti v zaměstnání a o odpracovaných hodinách
disciplinární řízení
informace o pracovním prostředí
prohlášení o bezúhonnosti a prohlášení o důvěrnosti
typ dovolené
doba trvání pracovní neschopnosti
pravidla reintegrace
údaje o vozidle pro pronájem vozu
podrobnosti o služebních cestách
podrobnosti o výdajích
firemní kreditní/debetní karta
stížnosti
hodnocení
informace týkající se nehod na pracovišti
nároky na náhradu škody
srážky ze mzdy nebo přikázání pohledávky
datum ukončení pracovní smlouvy a důvod ukončení
zpráva o hodnotícím pohovoru
výstupní pohovor a komentáře
členství v profesním sdružení 
členství v odborové organizaci
členství v církevním společenství

údaje o mzdě 
výplaty mezd 
výplaty odměn
číslo bankovního účtu 
číslo platební karty
sazba daně
informace o penzijním připojištění poskytovaném zaměstnavatelem

účet sociálních médií
kontakt sociálních médií
historie sociálních médií 

účet sociálních médií
kontakt sociálních médií
historie sociálních médií 

profil účtu
název profilu účtu
profilová fotografie
doba trvání návštěvy internetové stránky
chování při klikání 
předání údajů
informace o souborech cookie
IP adresa
historie internetových stránek
ID zařízení 
typ zařízení
prohlížeč
číslo IMEI

číslo účtu/název účtu 
heslo k účtu
datum vytvoření uživatelského účtu

další dobrovolně poskytnuté informace
další informace nezbytné k plnění pracovních smluv 

jméno
adresa
telefonní číslo
emailová adresa (pracovní/soukromá)
pozice

jméno
datum narození/věk
místo narození
pohlaví
výška
hmotnost
národnost 
(pasová) fotografie
osobní číslo/číslo zaměstnance
podpis

cestovní pas a číslo dokladu 
průkaz totožnosti a číslo dokladu
číslo řidičského průkazu a číslo dokladu
vízum a číslo dokladu
pracovní povolení a číslo dokladu
národní identifikační číslo

screening na pozadí
ověřování referencí 
certifikáty
dopravní přestupky
test na alkohol a drogy

akademický titul
výpis zkoušek
vzdělání a odborná příprava
jazykové znalosti
odborné znalosti 
pracovní zkušenosti 
Kvalifikace/uznání dosaženého vzdělání 
certifikáty 
kategorie řidičského průkazu

hodnocení a psychologické testování
informace získané při podávání žádostí
pracovní historie
vyjádření o současných/minulých zaměstnáních
pracovní pozice/funkce
disponibilita
pracovní doba
preferované místo výkonu práce
podmínky zaměstnání
příjem/očekávaný příjem 
den nástupu do práce
typ smlouvy
místo výkonu práce
obchodní jednotka
liniový manažer/manažer reportingu
záznamy o nepřítomnosti v zaměstnání a o odpracovaných hodinách
informace o pracovním prostředí
prohlášení o bezúhonnosti a prohlášení o důvěrnosti
informace týkající se nehod na pracovišti
podrobnosti o služebních cestách
podrobnosti o výdajích
stížnosti
hodnocení
nároky na náhradu škody
přikázání pohledávky
zpráva o hodnotícím pohovoru
identifikační číslo společnosti 
pojištění odpovědnosti

tarif
platby 
číslo bankovního účtu 
DIČ 

účet sociálních médií
kontakt sociálních médií
historie sociálních médií 

číslo účtu/název účtu 
heslo k účtu
datum vytvoření uživatelského účtu

další dobrovolně poskytnuté informace
další informace nezbytné k plnění smluv o poskytování služeb

jméno
adresa
telefonní číslo
emailová adresa (pracovní/soukromá)
pozice

jméno
datum narození/věk
místo narození
pohlaví
výška
hmotnost
rodinný stav
národnost
(pasová) fotografie
osobní číslo/číslo zaměstnance
podpis

cestovní pas a číslo dokladu 
průkaz totožnosti a číslo dokladu
číslo řidičského průkazu a číslo dokladu
vízum a číslo dokladu
pracovní povolení a číslo dokladu
národní identifikační číslo

screening na pozadí
ověřování referencí 
osvědčení
test na alkohol a drogy

akademický titul
výpis zkoušek
vzdělání a odborná příprava
jazykové znalosti
odborné znalosti 
pracovní zkušenosti 
Kvalifikace/uznání dosaženého vzdělání 
certifikáty 
kategorie řidičského průkazu

hodnocení a psychologické testování
informace získané při podávání žádostí
pracovní historie
vyjádření o současných/minulých zaměstnáních
pracovní pozice/funkce
disponibilita
pracovní doba
preferované místo výkonu práce
podmínky zaměstnání
příjem/očekávaný příjem 
den nástupu do práce
typ smlouvy
místo výkonu práce
obchodní jednotka
liniový manažer/manažer reportingu
záznamy o nepřítomnosti v zaměstnání a o odpracovaných hodinách
disciplinární řízení
informace o pracovním prostředí
prohlášení o bezúhonnosti a prohlášení o důvěrnosti
informace týkající se nehod na pracovišti
doba trvání pracovní neschopnosti
podrobnosti o služebních cestách
podrobnosti o výdajích
stížnosti
hodnocení
nároky na náhradu škody
srážky ze mzdy nebo přikázání pohledávky
členství v profesním sdružení 
členství v odborové organizaci

údaje o mzdě 
platby 
číslo bankovního účtu 

účet sociálních médií
kontakt sociálních médií
historie sociálních médií 

číslo účtu/název účtu 
heslo k účtu
datum vytvoření uživatelského účtu

další dobrovolně poskytnuté informace
další informace nezbytné k plnění smluv o poskytování služeb

Společnost Brunel zpracovává osobní údaje za účelem plnění pracovních smluv a smluv o poskytování služeb. Kromě toho je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely vedení řádných záznamů, dodržování zákonných povinností a komunikace s vámi.

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné, abychom mohli plnit naše smluvní povinnosti vůči vám. Jste povinni udělit váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Společnost Brunel nemůže plnit své smluvní povinnosti, pokud společnost Brunel nemůže zpracovávat vaše osobní údaje. Při shromažďování vašich osobních údajů vás bude společnost Brunel informovat o údajích, které jste povinni poskytnout.

Společnost Brunel je ze zákona povinna vést řádné záznamy. Musíte udělit váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v případech, kdy vaše osobní údaje musí být zpracovány, abychom byli schopni dodržovat naše zákonné povinnosti. Při shromažďování vašich osobních údajů vás bude společnost Brunel informovat o údajích, které jste povinni poskytnout.

Společnost Brunel zpracovává vaše osobní údaje k dosažení obchodních cílů společnosti Brunel. Nejste povinni nechat si zpracovat vaše osobní údaje. Vůči zpracování vašich osobních údajů můžete podat námitky. Společnost Brunel přestane zpracovávat vaše osobní údaje, nemají-li zájmy společnosti Brunel přednost.

Aby mohla společnost Brunel řídit obchodní vztahy efektivně, může zpracovávat následující osobní údaje. Společnost Brunel zpracovává vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném ke specifickému účelu zpracování.

jméno
adresa
telefonní číslo
emailová adresa (pracovní/soukromá)
pozice
obchodní jednotka
liniový manažer/manažer reportingu

číslo účtu/název účtu 
heslo k účtu
datum vytvoření uživatelského účtu

další dobrovolně poskytnuté informace
další informace nezbytné k plnění smluv a řízení obchodních vztahů

Společnost Brunel zpracovává osobní údaje pro účely vyhotovení nabídek, uzavírání a udržování obchodních vztahů, plnění smluvních povinností, informování obchodních partnerů o službách a jiných činnostech společnosti Brunel, jakož i pro účely získávání informací a nabídek od obchodních partnerů.

Pokud zpracování vašich osobních údajů společností Brunel podléhá udělení souhlasu, znamená to, že jste udělili společnosti Brunel váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů nebo jste společnosti Brunel poskytli informace dobrovolně. Nejste povinni udělit váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné, abychom mohli plnit naše smluvní povinnosti vůči vám. Jste povinni udělit váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Společnost Brunel nemůže splnit své smluvní povinnosti, pokud společnost Brunel nemůže zpracovávat vaše osobní údaje. Při shromažďování vašich osobních údajů vás bude společnost Brunel informovat o údajích, které jste povinni poskytnout.

Společnost Brunel je ze zákona povinna vést řádné záznamy. Jste povinni udělit váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v případech, kdy vaše osobní údaje musí být zpracovány, aby společnost Brunel byla schopna dodržovat své zákonné povinnosti. Při shromažďování vašich osobních údajů vás bude společnost Brunel informovat o údajích, které jste povinni poskytnout.

Společnost Brunel má zájem na zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavíráním a udržováním obchodních vztahů, protože tyto zpracovatelské operace jsou nezbytné k obchodním činnostem. Vůči zpracování vašich osobních údajů můžete podat námitky. Společnost Brunel přestane zpracovávat vaše osobní údaje, nemají-li zájmy společnosti Brunel přednost.

Aby mohla společnost Brunel dosáhnout jiných obchodních cílů, může zpracovávat následující osobní údaje. Společnost Brunel zpracovává vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném ke specifickému účelu zpracování.

jméno
adresa
telefonní číslo
emailová adresa (pracovní/soukromá)
pozice

jméno
datum narození/věk
místo narození
pohlaví
rodinný stav
národnost 
podpis

akademický titul
výpis zkoušek
vzdělání a odborná příprava
jazykové znalosti
odborné znalosti 
pracovní zkušenosti 
Kvalifikace/uznání dosaženého vzdělání 
certifikáty 
kategorie řidičského průkazu

účet sociálních médií
kontakt sociálních médií
historie sociálních médií 

profil účtu
název profilu účtu
profilová fotografie
doba trvání návštěvy internetové stránky
chování při klikání 
předání údajů
informace o souborech cookie
IP adresa
historie internetových stránek
ID zařízení 
typ zařízení
typ prohlížeče
číslo IMEI

neoprávněné a nesprávné chování 
videozáznam
přístupové protokoly

další informace, které dobrovolně poskytujete
další informace, které jsou nezbytné k dosažení obchodních cílů

Společnost Brunel zpracovává osobní údaje, aby podporovala a komunikovala s uchazeči o zaměstnání, zástupci obchodních vztahů a uživateli internetových stránek a sociálních médií společnosti Brunel. Osobní údaje jsou také zpracovávány k organizování akcí.

Společnost Brunel zpracovává osobní údaje pro oprávněné obchodní procesy, jako např. zlepšení služeb, zachování standardů kvality a certifikací, jakož i generování informací a zpráv o řízení. Osobní údaje jsou také zpracovávány v souvislosti s žádostmi o podpory, prémiové slevy atd. a k provádění kontrol a průzkumů spokojenosti. Společnost Brunel také zpracovává osobní údaje k podpoře a udržování zabezpečení přístupu a zabezpečení obchodu. 

 

Pokud zpracování vašich osobních údajů společností Brunel podléhá udělení souhlasu, znamená to, že jste udělili společnosti Brunel váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů nebo jste společnosti Brunel poskytli informace dobrovolně. Nejste povinni udělit váš souhlas se zpracováním osobních údajů

Společnost Brunel zpracovává vaše osobní údaje k dosažení obchodních cílů společnosti Brunel. Nejste povinni nechat si zpracovat vaše osobní údaje. Vůči zpracování vašich osobních údajů můžete podat námitky. Společnost Brunel přestane zpracovávat vaše osobní údaje, pokud nejsou zájmy společnosti Brunel nadřazené.

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webová stránka umístí do vašeho počítače, tabletu nebo mobilního telefonu v okamžiku, kdy ji navštívíte. V těchto souborech se ukládají informace o návštěvě webové stránky. Používáním souborů cookie lze návštěvníka identifikovat při jeho následující návštěvě webové stránky. Soubory cookie mohou obsahovat osobní údaje. Společnost Brunel zpracovává osobní údaje vždy v souladu s právními předpisy. Klikněte zde, pokud chcete získat další informace.

Sdílení v rámci společnosti Brunel
Společnost Brunel sdílí osobní údaje pouze se svými zaměstnanci, kteří mají oprávnění přístupu k těmto údajům. Všichni zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

Sdílení s klienty
Společnost Brunel sdílí osobní údaje uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců se svými klienty. 

Sdílení se zpracovateli
Společnost Brunel si najímá dodavatele, kteří osobní údaje zpracovávají za společnost Brunel. V těchto případech uzavírá společnost Brunel se zpracovateli zpracovatelské smlouvy. Společnost Brunel předem posuzuje bezpečnostní opatření, která dodavatelé zavedli, jakož i dodržování předpisů o ochraně osobních údajů a soulad se zpracovatelskými smlouvami; tyto oblasti jsou poté pravidelně kontrolovány. 

Sdílení s dalšími odpovědnými osobami
Společnost Brunel spolupracuje s externími osobami, které nabízejí služby, při kterých může docházet k výměně osobních údajů. Společnost Brunel požaduje, aby tyto osoby zpracovávaly takové osobní údaje bezpečným způsobem. 

Společnost Brunel uveřejňuje osobní údaje jen na žádost policie a veřejných orgánů, pokud tak vyžaduje zákon. 

Ano. Společnost Brunel v rámci koncernu uzavřela ujednání o předávání osobních údajů svým dceřiným společnostem, které mají sídlo v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

Pokud společnost Brunel předává osobní údaje třetím osobám se sídlem mimo EHP, kde nebylo přijato rozhodnutí o odpovídající ochraně, užívá společnost Brunel standardní smluvní ustanovení k zajištění odpovídající ochrany osobních údajů.

Společnost Brunel neuchovává osobní údaje déle, než je nezbytné pro dosažení účelů, pro které byly osobní údaje shromážděny. V některých případech je společnost Brunel ze zákona povinna uchovávat osobní údaje delší dobu. Společnost Brunel dodržuje zákonné doby uchovávání. Po uplynutí doby uchovávání nebo na základě úspěšných žádostí o výmaz vymaže společnost Brunel osobní údaje ze svých systémů. 

Společnost Brunel uchovává údaje po následující doby uchovávání: 

  • Nábor pracovníků: údaje, které společnost Brunel získala v rámci výběrového řízení, budou uchovány maximálně 180 dní, pokud jste neudělili souhlas, aby byly vaše údaje uchovávány po delší dobu.

  • Byl-li udělen souhlas se zpracováním osobních údajů: pět let po udělení souhlasu.

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

  • Odvolání uděleného souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů;
  • Přístupu k vašim osobním údajům;
  • Opravy vašich osobních údajů v případě nepřesností;
  • Výmazu vašich osobních údajů, pokud je společnost Brunel již nadále nepotřebuje;
  • Námitky vůči zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu společnosti Brunel nebo jiného správce, máte-li závažné důvody k takové námitce;
  • Omezení zpracování vašich osobních údajů v případech stanovených zákonem;
  • Předání vašich osobních údajů, které byly poskytnuty společnosti Brunel, v případech stanovených zákonem;
  • Stížnosti týkající se zpracování osobních údajů společností Brunel podaná vnitrostátnímu dozorovému orgánu.

Některá práva mohou být uplatňována vždy; ostatní práva mohou být uplatňována jen za jistých okolností. Například společnost Brunel nemůže vyhovět žádosti subjektu údajů o výmaz jeho osobních údajů, pokud existuje zákonná povinnost uchovávat takové osobní údaje po jistou dobu.

Máte-li účet My Brunel, můžete uplatňovat některá z výše uvedených práv prostřednictvím účtu My Brunel. Můžete také kontaktovat tým společnosti Brunel na ochranu soukromí emailem privacy@brunel.net nebo telefonicky +31 20 312 50 00.

K uplatnění svých práv můžete také použít tento odkaz .

Infrastruktura společnosti Brunel je neustále monitorována. Ohrožení nebo útoky mohou být zjištěny a vyřešeny již v rané fázi. Vedle toho je infrastruktura společnosti Brunel skenována na přítomnost virů, škodlivého softwaru a pokusů o vniknutí. Infrastruktura a bezpečnostní procesy společnosti Brunel podléhají pravidelným auditům. Společnost Brunel zasílá osobní údaje prostřednictvím zabezpečeného internetového připojení.

Přístup k osobním údajům mají jen zaměstnanci společnosti Brunel, pro které je zpracování osobních údajů nezbytné při plnění jejich úkolů. Zaměstnanci jsou každoročně školeni k zajištění bezpečného zacházení s osobními údaji. Společnost Brunel zavedla zásady a postupy k hlášení porušení ochrany osobních údajů.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně soukromí, prosím kontaktujte centrálu společnosti Brunel v Amsterdamu prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

Brunel International N.V.
John M. Keynesplein 33
1066 EP Amsterdam
The Netherlands
+31 20 312 50 00

Tým společnosti Brunel na ochranu soukromí můžete kontaktovat na výše uvedeném telefonním čísle nebo emailem privacy@brunel.net.

Chcete-li oznámit (potenciální) porušení ochrany osobních údajů, klikněte zde privacy@brunel.net.

Společnost Brunel může toto prohlášení o ochraně soukromí změnit. Toto prohlášení bylo naposledy změněno dne 1. června 2019.