Disclaimer

Společnost Brunel CZ s.r.o., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218689, identifikační číslo: 02477971 (dále jen „společnost Brunel“ nebo „Brunel“) nezaručuje, že jakákoli webová stránka Brunel bude fungovat bezchybně, ani že jakýkoli web Brunel a příslušné servery neobsahují žádné počítačové viry nebo jiné škodlivé mechanismy.

Pokud vaše použití jakékoli webové stránky Brunel nebo obsahu Brunel vyústí v nutnost provedení servisních služeb nebo výměny zařízení či dat, nenese společnost Brunel odpovědnost za vzniklé náklady. Webové stránky Brunel a obsah Brunel jsou poskytovány ‘jak jsou’ bez jakýchkoli záruk jakéhokoli typu. V žádném případě nebude společnost Brunel odpovědná za jakékoli škody vyplývající z používání nebo nemožnosti používání jakékoli webové stránky Brunel a jakéhokoli obsahu Brunel.

Podmínky používání
Přístupem k tomuto webu a jeho používáním vyjadřujete svůj souhlas s právní závazností těchto Podmínek používání. Nesouhlasíte-li s těmito Podmínkami používání, nepoužívejte prosím tento web.

Obecné
Obsah webových stránek Brunel byl vytvořen s nejvyšší péčí. Nicméně z nich nelze vyvozovat žádná práva. Následující Podmínky používání mohou být časem změněny. Změny budou umístěny na tuto stránku a vaše používání webových stránek Brunel po umístění takových změn bude představovat váš souhlas s upravenými Podmínkami používání a veškerými změnami.
Omezení používání materiálů
Webové stránky Brunel nesmí být používány k jakémukoli nelegálnímu účelu nebo jakýmkoli způsobem, který neodpovídá Podmínkám používání. Není-li uvedeno jinak, nesmí být obsah webových stránek Brunel kopírován, znovu publikován, načítán, umisťován, přenášen, přepracován, měněn či jinak zobrazován nebo jakýmkoli způsobem šířen bez předchozího písemného souhlasu společnosti Brunel. Změna jakéhokoli obsahu nebo použití obsahu k jakémukoli jinému účelu bude představovat porušení autorských práv a dalších práv k duševnímu vlastnictví společnosti Brunel. Grafika, fotografie a obrázky na webových stránkách Brunel jsou chráněny autorským právem a dalšími právy k duševnímu vlastnictví a nesmí být reprodukovány, publikovány, šířeny, kopírovány, upravovány nebo využívány jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu managementu společnosti Brunel.

Oprávnění
Všechna oprávnění k reprodukcím musí být zaslána společnosti Brunel. Veškerý obsah nacházející se na webových stránkách Brunel nesmí být upravován, přeformulován, kopírován, znovu publikován, načítán, umisťován, přizpůsobován, měněn, rozdělován na části, rámcován nebo dešifrován jakýmkoli způsobem a následně umisťován na jiný web bez předchozího souhlasu společnosti Brunel.

Vlastnická práva
Webové stránky Brunel včetně, avšak bez omezení na text, obrázky, fotografie, ochranné známky, loga, grafiku, služební označení a hypertextové odkazy, jsou chráněny autorským právem, ochrannou známkou nebo jinými formami vlastnických práv. Není-li to zde výslovně povoleno, nesmí být žádná část webových stránek Brunel reprodukována v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Brunel.

Odkazy na jiné weby
Webové stránky Brunel mohou obsahovat odkazy na weby třetích stran. Společnost Brunel není odpovědná za obsah webů třetích stran, na něž poskytla odkaz a neposkytuje jakákoli vysvětlení obsahu nebo přesnosti materiálů takových webů třetích stran.

Prohlášení uchazeče
Jako uchazeč rozumíte a souhlasíte s tím, že po poskytnutí vašeho životopisu na tomto webu a pro podpoření náboru a postupu v rámci procesu vaším jménem, může společnost Brunel shromažďovat, uchovávat a zpracovávat vaše osobní údaje, tj. zejména jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, titul, dosažené vzdělání a praxe, kontaktní údaje jako jsou číslo telefonu a emailová adresa (vše dále jen „osobní údaje“), uvedené ve vašem životopisu, případně v jiných dokumentech souvisejících s hledáním práce.
Souhlasíte rovněž s tím, aby vaše osobní údaje byly poskytovány také třetím osobám, tj. společnosti z koncernu Brunel a dále vašim potencionálním zaměstnavatelům, o nichž budete předem informován, a které předem odsouhlasíte.

Bezpodmínečně se zříkáte jakýchkoli a všech právních nároků, které by mohly vzniknout vůči společnosti Brunel v důsledku jakékoli ztráty, kterou byste mohli utrpět v souvislosti s předáním informací z vašeho životopisu společností Brunel jejím klientům po udělení Vašeho předchozího souhlasu.
Souhlasíte se splněním podmínek používání tohoto webu a akceptujete právo společnosti Brunel na okamžité pozastavení nebo vyloučení vaší registrace ve své databázi uchazečů v případě porušení těchto podmínek používání, aniž by vůči vám nesla jakoukoli odpovědnost.
Akceptujete, že ačkoli společnost Brunel vynaloží to největší úsilí, aby pro vás nalezla vhodné zaměstnání, nezaručuje společnost Brunel, že jakýkoli (potenciální) klient požádá o informace o uchazečovi, případně pozve uchazeče na pohovor či mu nabídne pracovní místo.